Documente necesare obținerii cardului european / certificatului provizoriu de înlocuire a cardului:

 

Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt înscriși la un medic de familie și fac dovada achitării la zi a contribuției.

Persoanele care au obligația de a se asigura și nu pot dovedi plata contribuției sunt obligate pentru a obține calitatea de asigurat să achite contribuția legală pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripție privind obligațiile fiscale.

Contribuția în acest caz se calculează la salariul minim brut pe țară în vigoare la data plății, calculându-se majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere este cel în vigoare la data plății.

În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) și în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii.

 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE ale calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 în vederea obținerii cardului european:

CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE, CU PLATA CONTRIBUȚIEI

Categorie asigurat

Acte necesare

SALARIAȚI

 • Adeverință de salariat în care se precizează data angajării
 • Dacă vechimea în muncă este mai mică decât 5 ani la ultimul angajator, dovada calității de asigurat se completează cu documente justificative corespunzatoare categoriei de asigurat din care a făcut parte anterior (copie carte de muncă, acte studii, dovada plății contribuției pentru perioadele în care nu se atestă calitatea de asigurat în ultimii 5 ani)

Persoane care exercită profesii libere sau sunt autorizați potrivit legii să desfășoare activități independente

 • Adeverință de asigurat eliberată de CAS Iași (copie)

( clic aici → pentru acte necesare)

Persoane cu venituri din agricultură și silvicultură

 • Adeverință de asigurat eliberată de CAS Iași (copie)

( clic aici → pentru acte necesare)

Persoane care înregistrează venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din dividende, venituri din dobânzi și alte venituri supuse impozitului pe venit

 • Adeverință de asigurat eliberată de CAS Iași (copie)

( clic aici → pentru acte necesare)

Membrii misiunilor diplomatice acreditate în România; cetățenii străini și apatrizii care se află temporar în țară; cetățenii români cu domiciliul în străinătate, care se află temporar în țară și a obținut permis de ședere în Romania

 • Adeverință de asigurat eliberată de CAS Iași (copie)

( clic aici → pentru acte necesare)

Alte categorii de persoane

 • Adeverință de asigurat eliberată de CAS Iași (copie)

( clic aici → pentru acte necesare)


CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE, CU PLATA CONTRIBUȚIEI DIN ALTE SURSE

Categorie asigurat

Acte necesare

Persoane care satisfac serviciul militar în termen

 • Act doveditor al calității de militar în termen
 • Dovada continuității asigurării în ultimii 5ani

Persoanele care se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă în conformitate cu OUG 158/2005

 • Certificat medical eliberat de medicul de familie sau medicul specialist
 • Dovada continuității asigurării în ultimii 5ani

Persoanele care se află în concediu pentru creșterea copilului

 • Decizia emisă de DMPSS
 • Dovada continuității asigurării în ultimii 5ani

Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv

 • Adeverință emisă de instituția abilitată
 • Dovada continuității asigurării în ultimii 5ani

Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau de alocație de sprijin

 • Adeverință de șomaj eliberată de AJOFM sau carnet de șomer vizat la zi
 • Dovada continuității asigurării în ultimii 5ani

Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Adeverință eliberată de Consiliul local din care să rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social
 • Dovada continuității asigurării în ultimii 5ani

PENSIONARII DE ASIGURĂRI SOCIALE, PENSIONARII MILITARI, PENSIONARII I.O.V.R. ȘI ALTE CATEGORII DE PENSIONARI, PÂNĂ LA LIMITA SUPUSĂ IMPOZITULUI PE VENIT

 • Cupon mandat poștal de achitare a drepturilor/ Talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară / Adeverință eliberată de instituția care administrează fondul respectiv
 • Declarație pe proprie răspundere privind alte venituri impozabile obținute, altele decât cele din pensie
 • Dovada continuității asigurării în ultimii 5ani

Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 și 114 din Codul penal

 • Adeverință emisă de instituția abilitată sau de instituția în grija căreia se află persoana
 • Dovada continuității asigurării în ultimii 5ani

 

I CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE, FĂRĂ PLATA CONTRIBUȚIEI

Categorie asigurat

Acte necesare

Copii în vârstă de până la 18 ani

 • Carte de identitate, certificat de naștere (pentru minorii sub 14 ani) (copie)

TINERII CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 18 ȘI 26 ANI, DACĂ SUNT ELEVI, UCENICI SAU STUDENȚI ȘI NU REALIZEAZĂ VENITURI DIN MUNCĂ

 • Adeverință de asigurat eliberată de CAS Iași (copie)

(clic aici → pentru acte necesare)

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului si nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Adeverință de asigurat eliberată de CAS Iași (copie)

( clic aici → pentru acte necesare)

Persoane cu handicap

 • Legitimație de încadrare într-un grad de handicap
 • Declarație pe proprie răspundere privind veniturile impozabile obținute
 • Dovada continuității asigurării în ultimii 5ani

Soțul, soția și părinții aflați în îngrijirea unei persoane asigurate

 • Adeverință de coasigurat eliberată de CAS Iași (copie)

( clic aici → pentru acte necesare)

Beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990, ai Legii nr.44/1994, ai Legii nr. 309/2002, ai Legii nr.42/1990, precum și ai altor legi specificate la art. 213, al. (1), lit. c) din Legea 95/2006

 • Document doveditor (legitimație, adeverință etc.) privind încadrarea în această categorie de persoane
 • Declarație pe proprie răspundere privind veniturile impozabile obținute
 • Dovada continuității asigurării în ultimii 5ani

Femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe țară

 • Adeverință de asigurat eliberată de CAS Iași (copie)

( clic aici → pentru acte necesare)

Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății

 • Certificat medical eliberat de medicul curant sau medicul coordonator al programului național de sănătate
 • Declarație pe proprie răspundere privind veniturile impozabile obținute
 • Dovada continuității asigurării în ultimii 5ani

 

 

Alte informații:

Casa de Asigurări Sănătate Iași

tel. 0232/218630 int. 167