Informații utile pentru completarea/eliberarea certificatelor de concediu medical

 

  1. Eliberarea certificatelor de concediu medical
  2. Data acordarii si durata de acordare a certificatelor de concediu medical
  3. Urgente medico-chirurgicale
  4. Situatiile si durata de acordare a certificatelor de catre medicii de familie
  5. Coduri de indemnizatie si coduri de diagnostic (download)
  6. Rectificari la certificatele medicale

 

Conform art.4 din Ordinului 233/14 martie 2006, medicul este responsabil de realitatea datelor inscrise in rubricile completate.

Necompletarea rubricilor conform instructiunilor prezentului ordin si/sau completarea eronata a acestora atrag neplata indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate.

Conform art.47 din OUG 158/2005, constituie contraventie eliberarea certificatelor de concedii medicale cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei (RON) la 2500 lei (RON).

v

 1. Eliberarea certificatelor de concediu medical se va face pe baza adeverintei de la platitor (angajator, CAS, AJOFM),cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A. Platitorul va mentiona in adeverinta daca persoana care solicita certificatul de concediu medical este asigurata in sistemul public de asigurari sociale de sanatate si numarul de zile de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni.
 2. Acordarea certificatelor de concediu medical se face de catre orice medic cu autorizatie de libera practica valabila care a incheiat o conventie in acest sens cu una din casele de asigurari de sanatate si care are in ingrijire bolnavul.Completarea numarului conventiei pe certificatul de concediu medical este obligatorie.

 3. Data acordarii si durata de acordare a certificatelor de concediu medical. Daca prin adaugarea zilelor de incapacitate temporara de munca aferente certificatului de concediu medical ce urmeaza a fi eliberat se depasesc 90 de zile, medicul curant va indruma pacientul la medicul expert al asigurarilor sociale pentru aviz peste 90 de zile, iar pentru pacientii internati care nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observatie, rezultatele investigatiilor si referatul medical.
 4. Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este este de maximum 183 de zile calendaristice pe an, mai mare in cazul unor boli speciale (tuberculoza pulmonara, meningeala, peritoneala, urogenitala, a glandelor suprarenale, tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara, alte forme de tuberculoza extrapulmonara, unele boli cardiovasculare, SIDA, neoplazii). La perioada maxima de 183 de zile calendaristice pe an nu se iau in calcul perioadele de concediu medical cu codurile de indemnizatie (07), (08), (09), (12), (14), (15).

  Certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care se acorda consultatia medicala. Data de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei acordarii numai in cazul certificatelor medicale ,,in continuare". In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic, se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore.

  Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:

  -concediu medical de sarcina si lauzie;

  -pentru aparat gipsat, numai de catre medic ortoped/chirurg;

  -pentru perioada de internare in spital;

  -situatii pentru care e necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile.

  - în caz de carantină (valabil cu 01.08.2007)

  Medicul curant din spital elibereaza certificate de concediu medical numai la externarea pacientului. Fac exceptie situatiile in care durata internarii depaseste luna in curs, caz in care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical. La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar in cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice. De la aceasta regula fac exceptie medicii curanti din unitatile sanitare cu paturi, care ingrijesc pacienti cu TBC, SIDA, neoplazii, care la externarea pacientului pot acorda concediu medical pana la 30 de zile calendaristice.

  Dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune, urmand ca, in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, sa trimita pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.

  Medicii sunt obligati sa indrume pacientii catre unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze acestia in vederea obtinerii in continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical.

  La camera de garda a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical in caz de urgente medico chirurgicale neinternate numai de catre medicii de specialitate.

 5. In caz de urgente medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea in spital, concediul medical se acorda de catre medicul care a asistat urgenta (medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate, de la camera de garda, ambulanta, centru de permanenta), pentru o perioada de maximum 5 zile calendaristice.Daca incapacitatea temporara de munca se mentine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeasi afectiune, dar nu pentru cod de indemnizatie (06), in conditiile si pe duratele stabilite de lege. In caz de internare, daca gradul de severitate al bolii il impune, se poate acorda codul de indemnizatie (06) pe toata perioada internarii. La externarea pacientului din spital medicul curant elibereaza certificate de concediu medical cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator, cu exceptia codului de indemnizatie de urgenta medico-chirurgicala (06) (valabil de la 01.08.2007).

 6. Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape. In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, in etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice. Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru incapacitate temporara de munca nu poate depasi 45 de zile calendaristice in ultimul an, pentru acelasi asigurat. Dupa totalizarea a 45 de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital.
  In caz de urgente medico-chirurgicale, medicii de familie pot acorda certificate medicale cu cod de indemnizatie (06) pentru maximum 5 zile calendaristice.
  Luarea in evidenta a certificatelor de concediu medical de catre medicul de familie este obligatorie. Acesta va nota in fisa pacientului si in registrul de consultatii seria si numarul certificatului vizat si codul de diagnostic.

 7. Coduri de indemnizatie si coduri de diagnostic. Pentru codurile de indemnizatie (06)/(05) se completeaza obligatoriu si codul de urgenta medico-chirurgicala/boala infectocontagioasa de grup A corespondent cu parafa si semnatura medicului care a acordat certificatul de concediu medical.

  In cazul codului de indemnizatie (15) este necesar avizul medicului de medicina muncii.

  In cazul codului de indemnizatie (07) durata de acordare se stabileste prin certificat eliberat de directia de sanatate publica si se va inscrie in rubrica ,,Observatii” de pe verso-ul formularului de concediu medical numarul certificatului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica.

  Codul de diagnostic va fi luat din lista cu caractere numerice a CIM (nu alphanumerice!). Pentru codul de indemnizatie (08), codul de diagnostic corespondent este 995.

  Lista cuprinzand clasificarea internationala a maladiilor poate fi descarcata de aici.

 8. Modificari/eliberare duplicate certificate de concediu medical.

  Medicul care a eliberat certificatul medical poate efectua modificari pe certificatul eliberat, confirmate prin parafa si semnatura, sau poate elibera un duplicat in care mentioneaza, la data acordarii, data cand a efectuat modificarea, specificand DUPLICAT si atasand certificatul de concediu medical anulat la exemplarul al III-lea al noului formular.

  Acte normative in materie: